Menu

Ålgårda kraftstation, Rolfsån

Hem Referenser Ålgårda kraftstation, Rolfsån

Ålgårda kraftstation, Rolfsån

Beställare: Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Anläggande av omlöp samt vertikalt fingaller syftande till att möjliggöra säker passage för vandrande fisk såväl uppströms som nedströms.

2012-2013 genomfördes tre projekt för Länsstyrelsen i Västra Götalands Län samt Triventus. 2012 anlades ett 80m långt omlöp för att möjliggöra uppströms fiskvandring. Under 2013 fullbordades projektet då en teknisk fiskväg anlades samt ett fingaller installerades framför kraftstationens intag. I och med dessa arbeten hade en säker passage för vandrande fisk skapats.

Därtill ombyggnation av intagskanal.

Utfört arbete

FAUNAPASSAGERVATTENKRAFTVERK